Svätý Duch


Dnes je piatok 21.06.2024


Prečítajte si katechézy o Svätom Duchu na tu na www.jankrupa.sk Večiereň vo Sviatok večer – tri krásne modlitby.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Pane, prečistý, nepoškvrnený, večný, neviditeľný, neobsiahnuteľný, nepreniknuteľný, nemeniteľný, nepremožiteľný, nezmerateľný, jediný nesmrteľný a dobrotivý. Ty žiješ v neprístupnom svetle a stvoril si nebo a zem i more i všetko, čo je v nich. Predchádzaš naše prosby všetkým udeľuješ odpustenie. Vládca, milujúci ľudí, k tebe sa modlíme a teba prosíme, Otče, Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, ktorý pre nás a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie, vždy Panny a slávnej Bohorodičky. On to bol, ktorý nás učil najprv slovami a potom skutkami, keď za nás pretrpel spasiteľné umučenie, a ukázal nám, tvojim poníženým, hriešnym a nedôstojným služobníkom spôsob, ako ťa máme na kolenách a sklonení prosiť za naše hriechy a nevedomosti ľudu. Ty sám, nekonečne milosrdný a láskavý, vypočuj nás každý deň, keď k tebe voláme, ale najmä v dnešný deň Päťdesiatnice, v ktorom náš Pán Ježiš Kristus po nanebovstúpení a zasadnutí po pravici teba, Boha, Otca, poslal Svätého Ducha na svojich svätých učeníkov a apoštolov, aby spočinul na každom z nich a naplnil ich svojou nevýslovnou milosťou, aby neznámymi jazykmi ohlasovali tvoje veľkolepé diela a prorokovali. Vypočuj teda naše modlitby, rozpomeň sa na nás úbohých a odsúdených, preukáž súcit s našimi prosbami a vysloboď zo zajatia naše duše. Prijmi nás, prichádzajúcich a volajúcich k tebe: „Zhrešili sme.“ Veď ty si náš Boh a tvoji sme už od lona našej matky. Ale keďže naše dni sa míňajú v márnostiach a nedbáme na tvoju pomoc, nezaslúžime si žiadnu odpoveď. Dôverujúc však tvojej štedrosti voláme: nespomínaj na nevedomosti a hriechy našej mladosti, no očisť nás aj od našich skrytých previnení. Neodmietni nás v čase staroby a neopúšťaj nás, keď ochabnú naše sily. Skôr než sa vrátime do zeme, daj nám obrátiť sa k tebe a zhliadni na nás svojou dobroprajnosťou a milosrdenstvom. Prevýš naše neprávosti svojou štedrosťou a množstvo našich hriechov nech pohltí priepasť tvojho odpustenia. Zhliadni, Pane, zo svojej výsosti na prítomný ľud, ktorý od teba očakáva hojnosť milostí. Navštív nás tvojou dobrotou, zbav nás diablovho násilia a upevni náš život tvojimi svätými a večnými príkazmi. Pošli svojmu ľudu anjela, verného ochrancu, a všetkých nás uveď do svojho kráľovstva. Odpusť hriechy nám i tým, čo dúfajú v teba. Očisť nás pôsobením tvojho Svätého Ducha a znič všetky nepriateľské lesti zamýšľané voči nám.

Požehnaný si, Vládca, všemohúci Pane, ktorý si ožiaril deň slnečným svetlom a noc lúčmi ohňa osvietil. Ty si nám dal prežiť deň a očakávať príchod noci. Vypočuj modlitby naše i celého tvojho ľudu a odpusť nám všetky vedomé i nevedomé hriechy. Prijmi naše večerné prosby a zošli hojnosť svojich milostí a štedrôt svojim dedičom. Postav okolo nás hradbu z tvojich svätých anjelov i tvojej pravdy. Upevni nás tvojou silou a zbav nás každého útoku a skrytej zloby nepriateľa. Učiň, aby sme dnešný večer, nadchádzajúcu noc i všetky dni nášho života prežili dokonale, sväto, v pokoji, bez hriechu a pokušenia i bez lživých prízrakov. Skrze modlitby svätej Bohorodičky a všetkých svätých, ktorí ťa zvelebujú po všetky veky.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Pane, Ježišu Kriste, Bože náš, ty si daroval ľuďom svoj pokoj a počas pozemského života si žil medzi nami a dar presvätého Ducha, ako nevyčerpateľné dedičstvo, dávaš tým, čo veria v teba. Túto milosť si dnes ešte zjavnejšie zoslal na svojich učeníkov a apoštolov a ich ústa si naplnil plamenným ohňom, aby celé ľudské pokolenie na vlastné uši, každý vo svojom jazyku, počul Božie náuky. Svetlom Ducha si nás ožiaril, zbavil si nás lži, ktorá je ako tma, a keď si viditeľne rozdelil ohnivé jazyky, nadprirodzeným spôsobom sme boli osvietení a naučili sme sa veriť v teba a požehnávať ťa spolu s Otcom i Svätým Duchom, v jedinom Bohu i sile i moci. Ty si odblesk Otcovho bytia a podstaty, jeho večný a dokonalý obraz, prameň múdrosti a dobroty. Otvor aj moje hriešne pery a nauč ma, ako a za čo dôstojne prosiť. Ty poznáš množstvo mojich hriechov, ale tvoje milosrdenstvo je väčšie ako ich počet. Pre ne v bázni predstupujem pred teba, ponoriac v nádeji svoju dušu do hlbín tvojho milosrdenstva. Ty, tichý prístav búrkami zmietaných, vládni nad mojím životom, usmerňuj mocou slova tvojej nevýslovnej múdrosti každé stvorenie a ukáž mi cestu, kadiaľ mám kráčať. Ducha múdrosti daj mojej mysli, Ducha rozumu daruj mojej nerozumnosti, Duch tvojej bázne nech zostúpi na moje skutky, Ducha pravého obnov v mojom vnútri a Duchom veľkej ochoty pozdvihni moje pozemské zmýšľanie. Nech ma deň, čo deň, tvoj dobrý Duch pobáda k záslužným skutkom, k snahe plniť tvoje príkazy a ustavične pamätať nadeň tvojho slávneho príchodu, kedy budeš skúmať naše činy. Nedovoľ, aby som sa dal oklamať pominuteľnou krásou tohto sveta, ale daj, aby som túžil dosiahnuť budúce, večné dobrá. Veď ty, Vládca, si povedal, že čokoľvek niekto prosí v tvojom mene, dostane to bezvýhradne od tvojho spoluvečného Otca a Boha. Preto aj ja hriešny, pre zostúpenie tvojho Svätého Ducha, prosím: z toho všetkého, daj mi len to, čo mi bude na spásu. Áno, Pane, štedrý rozdávateľ a láskavý darca každej milosti, veď ty dávaš oveľa viac, ako prosíme. Ty si z lásky trpel a bez hriechu si mal účasť na našom tele, stal si sa naším očistením od hriechov a pre svoj súcit i milosrdnú lásku skláňaš sa k tým, čo zohýnajú kolená pred tebou. Pane, obdaruj svoj ľud tvojou štedrosťou, vypočuj nás zo svojho svätého neba, posväť nás silou tvojej spásonosnej pravice, ukry nás v tôni svojich perutí a nezabúdaj na dielo svojich rúk. Proti tebe, jedinému, sa previňujeme, ale tebe, jedinému, aj slúžime. Nebudeme sa, Vládca, klaňať bohu cudziemu, ani ruky k nemu vystierať. Odpusť nám hriechy, vystri ku každému z nás svoju pomocnú ruku a naše modlitby, ktoré ti prednášame na kolenách, prijmi ako ľúbeznú vôňu kadidla, ktorá sa vznáša k tvojej vladárskej velebnosti.

Pane, Pane, ty nás chrániš pred každým šípom letiacim vodne, zachráň nás aj od hrôzy, čo sa zakráda tmou. Prijmi naše pozdvihnuté ruky ako večernú obetu a daj, aby sme aj nočné nebezpečenstvá prežili bez poškvrny a bez pokušenia k zlému. Zbav nás aj všetkého nepokoja a strachu, ktoré nám chce spôsobiť diabol. Daruj našej duši ľútosť a našej mysli, aby bola ustarostená pre vypočúvanie na tvojom poslednom a spravodlivom súde. Ukrižuj naše telá tvojou bázňou a umŕtvi naše telesné pozemské údy, aby sme aj počas tichého spánku boli osvecovaní pri hľadaní tvojich spravodlivých rozhodnutí. Zbav nás všetkej márnivej obrazotvornosti a škodlivých túžob a v čase modlitby nás zdvihni posilnených vo viere a usilovných v plnení tvojich príkazov.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (3x; ľud i kňaz počas modlitby kľačia, kňaz v cárskych dverách otočený k ľudu)

Kňaz: Kriste, Bože náš, nevyčerpateľný a životodarný zdroj osvietenia, spoluvečná a spolupôsobiaca Otcova sila. Ty si dokonale naplnil plán spásy ľudstva, lebo si roztrhal pevné putá smrti a zlámal závory podsvetia a pluky démonov si porazil. Sám seba si priniesol ako nepoškvrnenú žertvu a obetoval si svoje prečisté telo, ktoré bolo nedotknuté a neprístupné akémukoľvek hriechu, a touto úžasnou a neopísateľnou kňazskou službou si nám daroval večný život. Zostúpil si do podsvetia, rozbil jeho prastaré veraje a tým, čo sedeli vo tme si ukázal cestu nasvetlo. Pôvodcu zla, hada priepasti, si chytil múdrym, božským úskokom a spútal ho okovami na mieste múk, nehasnúceho ohňa a nepreniknuteľnej tmy, ktoré si ty, Otcova preslávená múdrosť, zapečatil svojou nevýslovnou mocou. Ukázal si sa ako veľký pomocník pre tých, ktorí sú v nebezpečí pokušenia a osvietil si tých, čo sedia vo tme a v temnom kraji smrti. Pán večnej slávy a milovaný Synu nebeského Otca, večné svetlo pochodiace z večného svetla, slnko pravdy, vypočuj nás, keď sa k tebe modlíme a upokoj duše tvojich zosnutých služobníkov, našich otcov, bratov a ostatných príbuzných podľa tela i všetkých tvojich veriacich, na ktorých si teraz spomíname. Lebo ty vládneš nad všetkými a tvoja ruka spravuje všetky končiny zeme. Všemohúci Vládca, Bože otcov, Pane milosti, pôvodca každého smrteľného i nesmrteľného bytia, stvoriteľ ľudskej prirodzenosti. Ty si ju stvoril, potom oslobodil, vymedzil si jej život i smrť a čas pobytu na zemi i odchodu k tebe. Všetkému živému si odmeral roky a určil čas smrti. Ty do podsvetia vovádzaš, ale i vyslobodzuješ z neho, zväzuješ slabosťou a odpúšťaš mocou, v prítomnosti udeľuješ potrebné, v budúcnosti dáš, čo je užitočné a tých, čo sú ranení žiaľom smrti oživuješ nádejou vzkriesenia. Vládca všetkého, Bože Spasiteľu náš, nádej končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori, ty si nám v tento posledný, veľký a spásonosný deň Päťdesiatnice zjavil tajomstvo svätej, jednopodstatnej, spoluvečnej, nedeliteľnej a nezmiešanej Trojice i zostúpenie a príchod svätého a životodarného tvojho Ducha. Jeho si vylial, v podobe ohnivých jazykov, na tvojich svätých apoštolov a učinil z nich ohlasovateľov blahozvesti našej svätej viery i vyznávačov a kazateľov pravej náuky. V dnešný spasiteľný sviatok, ktorý všetko završuje, prijímaš prosebné modlitby za duše v očistci a napĺňaš nás veľkou nádejou, že zosnutým udelíš úľavu v ich utrpení a útechu. Vypočuj nás, pokorných a nedôstojných, ktorí sa k tebe modlíme a upokoj duše svojich zosnutých služobníkov namieste svetla, namieste sviežosti a blaženosti, kde nieto bolesti, zármutku ani stonania a umiestni ich duše v príbytkoch spravodlivých, kde ich zbavíš bremena a obdaruješ pokojom. Veď mŕtvi ťa, Pane, chváliť nebudú, a ani tí z podsvetia sa neodvážia vyznávať ťa. Iba my, živí ťa požehnávame a velebíme a prosebné modlitby a žertvy prinášame za ich duše.

Večný a vznešený Bože, svätý a láskavý k ľuďom, teraz si nám dovolil stáť pred tvojou neprístupnou slávou, aby sme ospevovali a chválili tvoje zázraky. Zmiluj sa nad nami, tvojimi nedôstojnými služobníkmi a daj nám milosť, aby sme ti, so skrúšeným srdcom, bez vyvyšovania seba, prinášali trojsväté slávoslovie a dobrorečili ti za tvoje nesmierne dary, ktorými si nás obdaroval a stále zahŕňaš. Spomeň si, Pane, na našu úbohosť a nezavrhni nás s našimi neprávosťami, ale daj našej poníženosti tvoju veľkú milosť, aby sme, zbavení tmy hriechu, v pravde kráčali našimi dňami, zaodeli sa zbraňami svetla, s istotou odolávali nástrahám zlého a s dôverou oslavovali za všetko teba, jediného, pravého Boha, ktorý nás miluješ. Stvoriteľ a Vládca všetkých, naozaj je veľkým tajomstvom a z tvojej moci pochádza, oslobodiť na čas svoje stvorenia od tela a potom ich opäť zjednotiť a darovať im pokoj. Naveky budeme ohlasovať tvoju dobrotu, či už pri príchode na tento svet alebo odchode z neho, lebo ony nám pripomínajú nádej vzkriesenia a večného života, ktorý, podľa tvojho pravdivého prísľubu, obdržíme pri tvojom budúcom, druhom príchode. Ty si prvotina nášho vzkriesenia, nepodplatiteľný, ale láskavý sudca živých, Vládca a Pán spravodlivej mzdy. Vo svojom zázračnom zostúpení na zem a prijatí tela a krvi si sa dokonale snami spojil a pre bohatstvo svojho milosrdenstva a štedrosti, prijal si aj utrpenie stým spojené. Dobrovoľne si bol pokúšaný a trpel, aby si bol potom pre tých, čo sú pokúšaní, sľúbeným pomocníkom a voviedol nás do tvojej blaženosti. Preto, Vládca, prijmi naše modlitby a prosby a upokoj duše našich otcov, matiek, bratov, sestier, detí a každého z príbuzných i všetkých, čo sú väznení s nimi, ako aj duše, ktoré od nás odišli v nádeji na vzkriesenie a večný život. Zapíš ich duše a mená do Knihy života a daj im odpočívať v lone Abraháma, Izáka a Jakuba, v krajine života, v nebeskom kráľovstve, v rajskej blaženosti a tvoji anjeli svetla nech ich vovedú do tvojich svätých príbytkov. Daj, aby v deň, ktorý si určil svojim svätým a nezmeniteľným prísľubom, vstali aj naše tela. Lebo pre tvojich služobníkov, ktorí odchádzajú z tela k tebe, Pánovi a nášmu Bohu, nejestvuje smrť, ale iba prechod od svetských starostí do obdarovania a blaženosti, do pokoja a radosti. A ak sme zhrešili pred tebou, buď nám aj im milosrdný, pretože nik nie je pred tebou čistý, hoci by žil iba deň, lebo bez hriechu na zemi si bol iba ty, náš Pán, Ježiš Kristus, skrze ktorého všetci dúfame obsiahnuť milosť a odpustenie hriechov. A preto že si Boh dobrý a láskavý k ľuďom, zotri, prepáč a odpusť naše dobrovoľné i nedobrovoľné, vedomé i nevedomé, zjavné i tajné hriešne poklesky, ktoré sme my aj oni spáchali, či už skutkom, myšlienkou alebo urážlivým slovom a postojom. Zosnutým udeľ slobodu a úľavu a nás tu prítomných požehnaj. Daruj nám i celému svojmu ľudu dobré a pokojné zakončenie života a pri tvojom strašnom a veľkolepom príchode nám daj spoznať tvoje milosrdné a milujúce srdce a učiň nás hodnými tvojho kráľovstva.

Veľký a vznešený Bože, jediný nesmrteľný, ktorý žiješ v neprístupnom svetle, ty si všetko stvoril svojou múdrosťou. Oddelil si svetlo od tmy, slnko si ustanovil, aby vládlo dňu, mesiac a hviezdy, aby vládli noci. Aj dnes si nám, hriešnym, dovolil predstúpiť a vyznávať sa pred tvojou tvárou a prinášať ti večerné modlitby. Láskavý Pane, daj, aby vystúpili až k tebe a prijmi ich ako ľúbeznú vôňu kadidla. Učiň, aby nadchádzajúci večer i dnešná noc boli pokojné, zaodej nás zbraňami svetla, zbav nás nočného strachu i každého nebezpečia prichodiaceho s tmou. Daj, aby spánok, ktorý si nám daroval na posilnenie našich slabých síl, bol zbavený všetkého diabolského pokušenia. Áno, Vládca, rozdávateľ každého dobra, nech sa aj na svojich lôžkach kajáme a počas noci vzývame tvoje sväté meno. Aby sme pravdou tvojich príkazov osvietení, vstali s veselým duchom k oslave tvojej dobroty, a na príhovor presvätej Bohorodičky ti prednášali modlitby a prosby za naše hriechy i za ochranu celého tvojho ľudu.

Večiereň pred Sviatkom.

Akatist k Svätému Duchu.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings