Sv. spoveď


Dnes je piatok 24.05.2024


Pápež František o sviatosti zmierenia ( „Keď sa spovedáme, Boh nás objíma a má sviatok,“ povedal Svätý Otec František.)

Sviatosť zmierenia je skutočne miesto, kde môžeme zakúsiť milosrdnú lásku Pána. A radostné prijatie. Hovorí o tom aj svätý pápež Ján Pavol II.: „Dobre prežívaná sviatosť zmierenia sa môže stať zdrojom obrovskej radosti ľudského ducha, takej radosti, akej sa nám z iných zdrojov nedostáva.“ Zdroj aj tu

https://iconreader.wordpress.com/2012/02/12/an-icon-of-an-icon-of-repentance-the-prodigal-son/

Spovedné zrkadlo podľa knižky: Pane, zmiluj sa, Petra 2009

Súčasti ako pomôcka na pamätanie, čo je potrebné k sviatosti zmierenia: Spytujem – ľutujem – sľúbim – vyznám – splním. Súčasťou ľútosti je aj vrátenie ukradnutého a pod.

O ľútosti:

Svätá spoveď – krátky postup:
Keď prichádzaš vyznať svoje hriechy, pozdrav sa:
Slava Isusu Christu!
Kňaz ti odpovie na pozdrav: „Slava i vo viki!“
Potom sa prežehnáš (už kľačiac alebo sediac): „V mene Otca i Syna
i Svätého Ducha. Amen.

Kňaz ťa môže povzbudiť k vyznaniu hriechov napríklad slovami: „Pán nech je
v tvojom srdci, aby si skrúšene vyznal/a svoje hriechy“.
Odpovieš: „Amen.“


Pokračuješ: „Spovedám sa trojjedinému Bohu i Vám duchovný otče,
že som od svojho malička/od poslednej spovede spáchal/a tieto
hriechy: … (teraz prečítaš hriechy, ktoré si si napísal/a doma pri spytovaní
svedomia.)


Vyznanie hriechov zakončíš slovami: „Na viac hriechov si už
nepamätám.

Kňaz ti povie poučenie a určí ti skutok kajúcnosti.

Potom prejavíš svoju ľútosť slovami:
„Ľutujem všetky svoje hriechy, ktorými som urazil/a
najláskavejšieho Boha. Sľubujem, že sa polepším a budem sa
chrániť od hriechu“. alebo inú modlitbu ľútosti.


Potom prijmeš rozhrešenie od kňaza a pri slovách: A ja, nehodný kňaz, jeho
mocou, ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich
hriechov v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ sa prežehnáš a povieš:
„Amen“.


Potom ti kňaz povie: „Choď v pokoji a viac už nehreš.“
Potom vstaneš a odídeš s pozdravom: „S Pánom Bohom“ alebo „S
Bohom“
http://grkatbb.fara.sk/texty/posspo.pdf

Viac o svätej spovedi, o dokonalej ľútosti od o. Štefana Paločka tu

Sviatosť zmierenia témou generálnej audiencie Svätého Otca Františka
P:3, 19. 02. 2014 12:19, ZAH

Vatikán 19. februára (RV) Témou dnešnej katechézy Svätého Otca pri generálnej audiencii bola sviatosť zmierenia. V nadväznosti na úvodné čítanie z Matúšovho evanjelia o uzdravení ochrnutého pápež František poukázal na úlohu Ježiša ako lekára ľudskej duše i tela. Vysvetlil, že sviatosť pokánia a zmierenia je darom, ktorý vychádza z tajomstva Veľkej noci.
Poukázal na spojitosť tejto sviatosti so spoločenstvom: pri spovedi kňaz reprezentuje Boha, ale zároveň aj celé spoločenstvo, ktoré sa so svojím členom zmieruje a sprevádza ho na jeho ďalšej ceste obrátenia a dozrievania. Svätý Otec povzbudil veriacich nebáť sa zahanbenia, ktoré pociťuje človek, keď prichádza vyznať svoje hriechy, pretože aj toto má liečivý účinok. Pozval každého zamyslieť sa nad svojou praxou slávenia sviatosti zmierenia. „Keď sa spovedáme, Boh nás objíma a má sviatok,“ povedal Svätý Otec František.

V závere audiencie Svätý Otec predniesol osobitnú výzvu za pokoj na Ukrajine, kde si posledné násilné zrážky v Kyjeve vyžiadali už dvadsať obetí. Všetkých zainteresovaných vyzval k ukončeniu násilných akcií a hľadaniu súdržnosti a pokoja krajiny. Na Námestí sv. Petra boli dnes prítomné aj skupiny zo Slovenska, z Turzovky a Brezna.

*

Plné znenie katechézy Svätého Otca Františka:

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Prostredníctvom sviatostí kresťanskej iniciácie, krstu, birmovania a Eucharistie, človek dostáva nový život v Kristovi. Zatiaľ máme tento život, ako všetci vieme, „v hlinených nádobách“ (2 Kor 4,7). Sme ešte vystavení pokušeniam, utrpeniu, smrti a z dôvodu hriechu môžeme dokonca tento nový život aj stratiť. Preto Pán Ježiš chcel, aby Cirkev pokračovala v jeho diele spásy aj v prospech svojich členov, osobitne sviatosťou zmierenia a pomazania chorých, ktoré možno označiť spoločným menom ako „sviatosti uzdravenia“. Sviatosť zmierenia je sviatosťou uzdravenia. Keď sa idem spovedať, idem sa dať uzdraviť: dať si uzdraviť dušu, uzdraviť si srdce z niečoho, čo som vykonal a čo nie je v poriadku. Biblický obraz, ktorý najlepšie vystihuje hlboký súvis týchto sviatostí, je príbeh odpustenia a uzdravenia ochrnutého, kde sa Pán Ježiš zjavuje ako lekár duše i tela zároveň (porov. Mk 2,1-12; Mt 9,1-8; Lk 5,17-29).

Sviatosť pokánia a zmierenia vyviera priamo z veľkonočného tajomstva. Bolo to práve vo veľkonočný večer, keď sa Pán zjavil učeníkom zavretým vo Večeradle a po pozdrave «Pokoj vám!» dýchol na nich a povedal: «Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú mu zadržané» (Jn 20,21-23). Tento krok nám odkrýva najhlbšiu dynamiku, obsiahnutú v tejto sviatosti. Ide predovšetkým o skutočnosť, že odpustenie hriechov nie je niečo, čo si môžeme dať sami od seba. Nemôžem povedať: „Odpúšťam si hriechy“. Odpustenie sa žiada, prosí sa od niekoho iného, a v spovedi si prosíme odpustenie od Ježiša. Odpustenie nie je ovocím našich snáh, ale je darom, darom Ducha Svätého, ktorý nás zaplavuje kúpeľom milosrdenstva a milosti, ktorá neprestajne prúdi z otvoreného srdca ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Na druhom mieste nám pripomína, že iba vtedy, keď sa necháme zmieriť v Pánovi Ježišovi s Otcom a s bratmi, môžeme byť naozaj v pokoji. A toto sme už všetci v srdci pocítili: keď sa ideme spovedať, ideme s ťarchou v duši, s istou dávkou smútku. A keď prijmeme Ježišovo odpustenie, sme v pokoji, s tým nádherným pokojom duše, ktorý môže dať iba Ježiš, iba on.

Časom prešlo slávenie tejto sviatosti z verejnej formy – keďže na počiatku sa vykonávala verejne – do podoby osobnej, do diskrétnej formy spovede. To však neznamená, že by sa stratil jej cirkevný ráz, ktorý predstavuje životný kontext. Kresťanské spoločenstvo je totiž tým miestom, kde sa sprítomňuje Duch Svätý, ktorý obnovuje srdcia v Božej láske a všetkých bratov zjednocuje v Kristovi Ježišovi. Práve z tohto dôvodu teda nestačí poprosiť Pána o odpustenie vo vlastnej mysli a vo vlastnom srdci, ale je potrebné pokorne a s dôverou vyznať svoje hriechy služobníkovi Cirkvi. V slávení tejto sviatosti kňaz nereprezentuje iba Boha, ale celé spoločenstvo, ktoré si uvedomuje krehkosť každého svojho člena, s pohnutím počúva jeho vyznanie, zmieruje sa s ním, povzbudzuje ho a sprevádza na ceste obrátenia a ľudského i kresťanského dozrievania.

Niekto by mohol povedať: „Ja sa spovedám iba Bohu“. – Isteže, môžeš Bohu povedať „odpusť mi“ a vysloviť svoje hriechy. Naše hriechy sú však aj proti bratom, proti Cirkvi, a preto potrebujeme poprosiť o odpustenie Cirkev i bratov v osobe kňaza. – „Ja sa však hanbím, otče!“ – Aj zahanbenie je dobré, je zdravé mať trochu hanby, pretože zahanbenie je uzdravujúce. O niekom, kto sa nehanbí, hovorievame v mojej vlasti, že je človekom „bez hanby“, je „nehanebník“. Hanba aj prospieva, pretože nás robí pokornejšími. A kňaz prijíma takúto spoveď s láskou a ohľaduplnosťou a v mene Boha odpúšťa. Aj z ľudského hľadiska, kvôli upokojeniu sa, je dobré porozprávať sa s bratom a povedať kňazovi veci, ktoré tak veľmi ťažia moje srdce. A človek cíti, ako sa uvoľňuje pred Bohom, vo vzťahu s Cirkvou, s bratmi.

Nebojme sa spovede! Kto stojí v rade na spoveď, pociťuje všetky tieto veci, aj zahanbenie, zo spovede však vychádza slobodný, veľký, zbavený hriechov, belostný, šťastný. V tomto tkvie krása spovede! Chcel by som sa vás opýtať, neodpovedajte však nahlas, ale každý vo svojom srdci: Kedy si sa naposledy vyspovedal, vyspovedala? Všetci premýšľajme… Sú to dva dni? Dva týždne? Dva roky? Dvadsať, štyridsať rokov? Každý nech si to zráta a nech si odpovie, kedy sa naposledy spovedal. A ak odvtedy uplynulo veľa času, nestrácaj ani deň, choď do toho s vedomím, že kňaz bude dobrý. Je tam Ježiš, a Ježiš je lepší ako kňazi, a Ježiš ťa prijme. Prijme ťa s veľkou láskou. Buď odvážny a choď na spoveď!

Drahí priatelia, sláviť sviatosť zmierenia znamená byť pritúlení vo vrúcnom objatí, ktoré je objatím nekonečného Otcovho milosrdenstva. Spomeňme si na to nádherné podobenstvo o synovi, ktorý odišiel z domu s peniazmi, ktoré zdedil, všetky premrhal a potom, keď už nemal nič, rozhodol sa vrátiť domov, nie však ako syn, ale ako sluha. V srdci si niesol veľkú vinu a veľkú hanbu. Prekvapením bolo, keď začal hovoriť a prosiť o odpustenie, že Otec ho nenechal dohovoriť. Objal ho, pobozkal a pripravil oslavu. Poviem vám: zakaždým, keď sa spovedáme, Boh nás objíma a má sviatok! Vykročme po tejto ceste. Nech vás Boh žehná.“ / Preložila: sr. Agnes Jenčíková CJ

Výzva pre Ukrajinu:

V závere generálnej audiencie pápež František predniesol nasledovnú výzvu: „So znepokojením sledujem, čo sa v týchto dňoch odohráva v Kyjeve. Uisťujem ukrajinský ľud o mojej blízkosti a prosím za obete násilností, za ich rodiny a za zranených. Vyzývam všetky strany k zastaveniu všetkých násilných akcií a k hľadaniu svornosti a pokoja v krajine.“

Pozdravy prítomným skupinám:

Svätý Otec na Námestí sv. Petra pozdravil aj účastníkom dvoch podujatí, ktoré sa v týchto dňoch konajú v Ríme: „Pozdravujem účastníkov sympózia «Sacrosanctum concilium – vďačnosť a záväzok voči veľkému posunu cirkevného spoločenstva», ktorých sprevádza kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj tých, ktorí sa zúčastňujú na plenárnom zasadnutí Pápežskej rady pre život pri 20. výročí jej založenia, a povzbudzujem ich, aby pokračovali v ich hodnotnej práci v službe evanjeliu života.“

Trojdňové sympózium pri príležitosti 50. výročia Konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium sa začalo včera na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Organizuje ho Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v spolupráci s Pápežskou saleziánskou univerzitou.

Pred udelením apoštolského požehnania sa pápež František ako zvyčajne pozdravil mladých, chorých a mladomanželov: „Nech Panna Mária pomáha vám, drahí mladí, vždy viac pochopiť hodnotu obety vo vašej ľudskej a kresťanskej formácii. Nech podporí vás, drahí chorí, aby ste čelili bolesti a chorobe s pokojom a silou. A nech vedie vás, drahí mladomanželia, aby ste postavili vaše rodiny na solídnom základe vernosti Božej vôli.“ TK KBS

TV Logos – o. protosynkel Ľubomír Petrík:

Sedem žalmov pokánia:

Žalm 6: Pane, nekarhaj ma v svojom hneve:
Žalm 31 (32): Blažený, komu sa odpustila neprávosť:
Žalm 37 (38): Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení:
Žalm 50 (51): Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje veľké milosrdenstvo:
Žalm 101 (102): Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe:
Žalm 129 (130): Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas:
Žalm 142 (143): Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu:

Pozri aj http://grkatbb.fara.sk/chsv.html a grkat.nfo.sk

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings