Liturgický program júl 2023


Dnes je streda 24.07.2024


Dátum
Čas sv. liturgie
2.7.2023 Nedeľa9:00 Zámok, Zvolen – 5. nedeľa po Päťdesiatnici

11:30 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28
4.7.2023 Utorok12:00 Kostol sv. Alžbety, námestie Zvolen – vchod rovno do Kaplnky, (k sviatku sv. Cyrila a Metoda nasled. dňa)
9.7.2023 Nedeľa11:00 Zámok, Zvolen – 6. Nedeľa po Päťdesiatnici
13.7.2023 štvrtok 16:00 Kostol sv. Alžbety, námestie Zvolen – vchod rovno do Kaplnky z námestia
16.7.2023 Nedeľa8:30 Zámok, Zvolen – 7. Nedeľa po Päťdesiatnici
(Zástup o. Ján Krupa z BB) Zbierka na podporný eparchie.
21.7.2023 piatok16:00 Kostol sv. Alžbety, námestie Zvolen – vchod rovno do Kaplnky z námestia
23.7.2023 Nedeľa11:00 Zámok, Zvolen – 8. nedeľa po Päťdesiatnici
28.7.2023 piatok16:00 Kostol sv. Alžbety, námestie Zvolen – vchod rovno do Kaplnky z námestia
30.7.2023 Nedeľa9:00 Zámok, Zvolen – 9. nedeľa po Päťdesiatnici
* program bude ešte doplnený

Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 20 min.

Čo je to myrovanie…


Na prečítanie:

Benedikt XVI. Cyril a Metod katechéza

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi

Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi – modlitba na konci:

Ó, preslávni učitelia a osvietitelia slovan­ských národov, svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, vy ste nás osvietili svetlom vašich náuk i spisov a naučili ste nás viere v Krista; a teraz sa my k vám, ako deti k otcom, utiekame a v skrú­šenosti našich sŕdc sa modlíme.

Hoci sme ako nepoddajné deti nezachovali vaše príkazy, zaned­bali sme úsilie páčiť sa Bohu, ako ste učili, a odpadli sme od svornosti a lásky, ku ktorým ste Slovanov ako bratov vo viere i podľa tela správne napomínali, predsa sa teraz neprestaňte modliť za svoje hriešne a nehodné deti, ako ste ani kedysi za svojho života nevďačných a nehodných nene­chali odísť naprázdno.

Keďže môžete smelo predstúpiť pred Pána, horlivo ho proste, aby nás priviedol a obrátil na cestu spásy, aby upokojil spory a roztržky, ktoré vznikajú medzi bratmi jednej viery, aby tých, čo odpadli, znova priviedol k svornosti a nás všetkých v jednote ducha a lásky spojil v jednej, svätej, všeobecnej a apoš­tolskej Cirkvi. Vieme totiž, vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k Vládcovej dobrosrdeč­nosti, hoci sa prináša za hriešnych ľudí.

Preto neopusťte nás, svoje sklesnuté a ne­hod­né deti, kvôli hriechom ktorých sa zmen­šilo vaše stádo, ktoré ste zhromaždili; rozdelilo ho nepriateľstvo, zviedli ho nástrahy inovercov, jeho roztratené duchovné ovce trhajú vlci.

Skrze vaše modlitby nám dajte horlivosť za pravú vieru, aby sme ňou zapálení dobre zachovali tradície otcov, usilovali sa dodržiavať predpisy a pravidlá Cirkvi, stránili sa cudzích falošných náuk, a tak vzrastali v bohumilom živote na zemi a boli uznaní za hodných rajského života v nebi. Tam budeme spolu s vami oslavovať Vládcu všetkých, v Trojici jediného Boha, na veky vekov.

arcibiskup Cyril Vasiľ k svatým

o. Marko Durlák

Synaxár – životopis: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Slávni slovanskí vierozvestci, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna (The ssaloniké). Ich otec, menom Lev, mal vysoké postavenie v štátnej správe. O matke Márii sa nezachovala žiadna písomná zmienka. Spolu mali 7 detí. Metod bol zrejme najstarší. Narodil sa okolo roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, krstným menom sa volal pravdepodobne Michal.

Cyril bol najmladší m z detí, krstným menom sa volal Konštantín. Narodil sa okolo roku 827. Keď mal Konštantín 7 rokov, zomrel im otec. Pretože v okolí žilo mnoho Slovanov, predpokladá sa, že obaja dobre poznali slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po čase ho však svetské záležitosti unavili, a preto sa utiahol do kláštora. Konštantín sa stal učencom a profesorom, známym ako „Filozof“, v Konštantínopole. No tiež odišiel za svojím bratom Metodom do toho istého kláštora.

V r. 860 sa Konštantín a Metod vydali na misie na územie dnešnej Ukrajiny ku Chazarom. Tam našli pozostatky pápeža sv. Klementa, ktorý tam bol vo vyhnanstve (zomrel okolo r. 100). Domov sa vrátili roku 862. Keď sa byzantský panovník Michal III. rozhodol vyhovieť požiadavke moravského kniežaťa Rastislava, aby mu na jeho územie poslal misionárov, prirodzene boli Metod a Konštantín tou najlepšou voľbou; poznali totiž jazyk, boli schopní po organizačnej stránke a taktiež sa už ukázalo, že sú vhodní pre misijné poslanie. Za touto požiadavkou sa však skrývalo omnoho viac, než len žiadosť o pokresťančenie.

Rastislav, tak ako ostatné slovanské kniežatá, bojoval o nezávislosť spod germánskeho vplyvu a invázií. Kresťanskí misionári z Východu mohli pomôcť Rastislavovi upevniť moc v krajine, a to najmä ak hovorili slovanskou rečou. Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Kliment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec aďalší) opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľ kú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru, učili ľud pravdám viery.

Správne pochopili, že ak chcú byť úspešní, musia sa prispôsobiť rečou i kultúrou miestnemu obyvateľstvu (tzv. inkulturácia). Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, ktoré je dnes známe ako hlaholika. Považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo, ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili dokonca aj celú liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj časť Biblie. Bola to veľká revolúcia v tom čase, keďže pri bohoslužbách sa používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina.

V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť sv. Liturgiu v reči ľudu. So sebou niesli aj pozostatky sv. Klementa. Pápež Hadrián II. ich roku 868 s radosťou prijal a vyhovel všetkým požiadavkám. Ostatky sv. Klementa slávnostne preniesli do baziliky sv. Klementa. Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a zakrátko tam 14. februára v roku 869 zomrel.

Pápež Hadrián II. dal Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým trom požiadavkám: Ustanovenie školy načele s Metodom, vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Tento dokument patrí k najdôležitejším v históri Slovenska. Metod sa však na Veľkú Moravu nedostal. Medzi Rastislavom a Nemcami sa totiž rozpútala vojna. Metod zostal v Blatnohrade u kniežaťa Koceľa. Ten vyslal k pápežovi posolstvo so žiadosťou, aby ustanovil Metoda za biskupa v Panónii.

Pápež vyhovel, Metod sa stal v roku 869 biskupom. Pápež ho vymenoval za arcibiskupa a pápežského legáta s právomocou pre slovanské národy. Franským biskupom sa to nepáčilo, a tak sa nečakane stalo, že Metoda v roku 870 uväznili vo Švábsku v kláštore, ktorý bol mimo ciest, a tak tam bol Metod akoby skrytý. Metod protestoval so slovami: „Keby to územie bolo vaše, hneď by som vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ Napriek všetkým prekážkam sa istému mníchovi podarilo poslať do Ríma posolstvo, ako sa veci majú.

Pápež Hadrián II. dvakrát rázne zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján VIII. v roku 873 zakázal dvom biskupom vykonávať biskupský úrad a jedného si povolal do Ríma, aby sa zodpovedal. Všetci to oľutovali, Metod bol prepustený a vsprievode pápežského legáta prišiel na Veľkú Moravu. Legát ho uviedol do úradu arcibiskupa. Kde však presne sídlil, nevieme, pravdepodobné sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach na Morave. Na Morave vtedy už vládol Svätopluk, ktorý bol dosť ovplyvnený nemeckým kňazom Vichingom.

Toho navrhol za biskupa do Nitry a zároveň Metoda u pápeža obvinil, že nie je pravoverný. Metod musel do Ríma. Pápež sa presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého apoštola. Svätoplukovi napísal list – bulu Industriae Tuae (jún 880). V nej píše veľmi priaznivo voči Slovanom a Metodovi. Uznáva a potvrdzujeho za nielen panónskeho, ale aj moravského arcibiskupa. No zároveň aj vysvätil Vichinga za biskupa do Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť Metodovi, Viching stále kul intrigy, dokonca falšoval pápežské listy. Metod komunikoval s Rímom, pápež mu stále dôveroval a priaznivo sa vyjadroval voči nemu. Metod Vichinga nakoniec poslal k Vislanom na misie (krakovské kniežatstvo).

Potom sa naďalej snažil a vyvíjal veľké úsilie, aby prehĺbil kresťanskú vieru medzi Slovanmi. Mal vplyv aj na Čechov, Maďarov a Vislanov. Pokrstil vladárov, ktorí boli na čele týchto národov. V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou radosťou a poctou. Metod však cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte dokončiť preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu ôsmich mesiacov toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla 885.

Tesne pred smrťou určil za svojho nástupcu Gorazda, jedného zo svojich u čeníkov slovanského pôvodu. Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy, avšak nevieme určiť jeho polohu. Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých krajinách tejto oblasti.

Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské národy. 31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich sviatok sa u nás stal slávnosťou. Na Slovensku pripadol na 5. júl; tento deň je zároveň štátnym sviatkom. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Zdroj: http://dks.grkatpo.sk, casoslov.sk

Z večierne:

(2. hlas, podoben Kiimi pochvaľnimi:) Akými pochvalnými vencami * máme ozdobiť učiteľov plných Božej múdrosti? * Slovanské národy, čo sedeli v tme nevedomosti a tôni smrti, * osvietili svetlom evanjelia * a zvučne hlásali jednopodstatnú Trojicu. * Aj my sme ich prostredníctvom boli naštepení ako planá oliva * na plodný kmeň správneho slávenia * a prijali sme od Krista Boha ** pokoj a veľké milosrdenstvo.

Verš 7: Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Akými pochvalnými vencami * máme ozdobiť učiteľov plných Božej múdrosti? * Slovanské národy, čo sedeli v tme nevedomosti a tôni smrti, * osvietili svetlom evanjelia * a zvučne hlásali jednopodstatnú Trojicu. * Aj my sme ich prostredníctvom boli naštepení ako planá oliva * na plodný kmeň správneho slávenia * a prijali sme od Krista Boha ** pokoj a veľké milosrdenstvo.

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, * Pane, kto obstojí? * Ale u teba je odpustenie hriechov.

Akými pochvalnými piesňami * máme osláviť učiteľov plných Božej múdrosti? * Metod miloval samotu a v tichu získal plody Ducha. * Cyrilove slová boli zo zlata, * láskou k múdrosti nadobudol múdrosť, ktorá je zhora, * a zahanbil prázdne reči hlúpych agarénskych mudrákov. * Vďaka nim Kristus, Boh náš, aj nám daroval ** veľké milosrdenstvo.

Verš 5: Spolieham sa na teba, Pane. * Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. * Moja duša dúfa v Pána.

Akými pochvalnými piesňami * máme osláviť učiteľov plných Božej múdrosti? * Metod miloval samotu a v tichu získal plody Ducha. * Cyrilove slová boli zo zlata, * láskou k múdrosti nadobudol múdrosť, ktorá je zhora, * a zahanbil prázdne reči hlúpych agarénskych mudrákov. * Vďaka nim Kristus, Boh náš, aj nám daroval ** veľké milosrdenstvo.

Verš 4: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, * nech dúfa Izrael v Pána.

Akými spievanými krásami * máme pochváliť učiteľov plných Božej múdrosti? * Metod z lásky ku Kristovi nehľadel na žiadne pozemské dobro * a za nebeského Kráľa mocne bojoval na spôsob anjelov. * Cyril si už v detstve za spoločníčku vyvolil Múdrosť * a talenty, čo dostal od Boha, znásobil na jeho slávu. * Vďaka nim poznáme aj my jednopodstatnú Trojicu, * Otca i Syna i Svätého Ducha, jediného Boha, ** a máme od Krista Boha veľké milosrdenstvo.

Verš 3: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Akými spievanými krásami * máme pochváliť učiteľov plných Božej múdrosti? * Metod z lásky ku Kristovi nehľadel na žiadne pozemské dobro * a za nebeského Kráľa mocne bojoval na spôsob anjelov. * Cyril si už v detstve za spoločníčku vyvolil Múdrosť * a talenty, čo dostal od Boha, znásobil na jeho slávu. * Vďaka nim poznáme aj my jednopodstatnú Trojicu, * Otca i Syna i Svätého Ducha, jediného Boha, ** a máme od Krista Boha veľké milosrdenstvo.

Žalm 116

Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy. * Oslavujte ho, všetci ľudia.

Akými duchovnými piesňami * máme vás zvelebiť, preblažení učitelia? * Kvôli spáse slovanského ľudu * pracovali ste ako apoštoli * a pre jeho osvietenie svetlom Božieho poznania * vynaložili ste veľa snahy. * Vynašli ste slovanské písmo, * a tak ste nám zatvorenú bránu k nemu otvorili. * My ňou vstupujeme a spoznávame tajomstvo Kristovej dobrej zvesti * a dostávame od Krista Boha ** pokoj a veľké milosrdenstvo.

Verš 1: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá na veky.

Akými duchovnými piesňami * máme vás zvelebiť, preblažení učitelia? * Kvôli spáse slovanského ľudu * pracovali ste ako apoštoli * a pre jeho osvietenie svetlom Božieho poznania * vynaložili ste veľa snahy. * Vynašli ste slovanské písmo, * a tak ste nám zatvorenú bránu k nemu otvorili. * My ňou vstupujeme a spoznávame tajomstvo Kristovej dobrej zvesti * a dostávame od Krista Boha ** pokoj a veľké milosrdenstvo.

Sláva, 6. hlas

Poďte, vy, čo máte radi sviatky, * ospievajme pochvalnými piesňami, * tých, čo mali spôsoby apoštolov, ozdoby hierarchov, * osvietiteľov a horlivých zástancov slovanských národov: * Raduj sa, Cyril, zlatom kovaná poľnica Božej náuky! * Ty si podobenstvom o Slnku ozrejmil tajomstvo Svätej Trojice, * a tak si zatvoril rúhavé ústa Agarénov. * Raduj sa, Metod, ktorý si spolu s ním bojoval, * modlitbami a znameniami si ho podporoval! * A teraz, nadovšetko blažení otcovia, * neprestávajte prosiť Krista Boha za nás, ** čo vás s vierou a láskou velebíme.

Veršové slohy, 8. hlas

Jasom svojho života, * učitelia rovní apoštolom, * zažiarili ste na oblohe cirkvi ako nebeské hviezdy. * Sieťami svojich učení ste ulovili pre Krista mnohé národy. * Vystúpili ste k neprístupnému Svetlu, * kde teraz prebývate spolu s anjelmi. * Proste za nás, čo v Pánovi sviatkujeme ** vašu posvätnú pamiatku.

Verš: Tvoji kňazi sa odejú do spravodlivosti a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Poďte, vy, čo máte radi sviatky, * zvelebujme učiteľov, čo spolu s apoštolmi * sedia na nebeských prestoloch * a sú slávou Slovanov. * Nimi sme boli oslobodení od diabolskej lesti * a prijali sme svetlo Kristovej dobrej zvesti, * cez nich sme spoznali predvečné Slovo ** a zbavili sme sa temnoty hriechov.

Verš: Ústa spravodlivého budú rozjímať o múdrosti a jeho jazyk vynesie rozsudok.

Cyril naplnený Božou múdrosťou * a Metod milujúci Boha, * apoštoli a prví učitelia slovanskej cirkvi, * zástancovia veriacich a nadšenci nábožnosti, * sladko znejúce nástroje Svätého Ducha, * teraz máte pred Kristom, Vodcom pastierov, veľkú odvahu, * preto proste za nás, čo konáme vašu vznešenú pamiatku, * aby náš život vyviedol z porušenia, ** veď je veľmi milosrdný.

Sláva, 8. hlas

Raduj sa, posvätná dvojica! * Ty si nás ožiarila svetlom Božieho poznania. * Cyril, životonosná studňa duchovnej múdrosti, * slovanské národy, čo hynuli smädom, si napojil. * Metod, ty si bol čistým príbytkom modlitby. * Vrúcne proste Krista, pred ktorým v sláve stojíte, * aby sme ho spolu s vami velebili ** a vyvyšovali po všetky veky.

I teraz, 8. hlas

Panna, čo neokúsila manželstvo, * ale Boha podľa tela nevýslovne počala, * Matka najvyššieho Boha, * prijmi prosby svojich služobníkov, * Nadovšetko nepoškvrnená, * a všetkým daruj očistenie od prehrešení. * Prijmi teraz naše modlitby ** a pros za spásu pre nás všetkých.

Z večierne k Sviatku

DKU.GRKATPO.SK texty

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings