Liturgický program – september 2023


Dnes je streda 24.07.2024


Kán. 881 – § 1. Veriaci v Krista sú viazaní počas nedieľ a prikázaných sviatkov zúčastniť sa Božskej liturgie …

§ 2. Aby mohli veriaci v Krista ľahšie splniť túto povinnosť, ustanovuje sa užitočný čas, ktorý plynie od večierne vigílie, až do konca nedele alebo prikázaného sviatku.

§ 3. Veriacim v Krista sa vrelo odporúča, aby zvlášť v tieto dni častejšie alebo aj každodenne prijímali Božskú Eucharistiu.

Túto viazanosť či povinnosť si môžeme splniť na gréckokatolíckej prípadne aj rímskokatolíckej sv. omši.

Sviatosť zmierenia je skutočne miesto, kde môžeme zakúsiť milosrdnú lásku Pána. A radostné prijatie. Hovorí o tom aj svätý pápež Ján Pavol II.: „Dobre prežívaná sviatosť zmierenia sa môže stať zdrojom obrovskej radosti ľudského ducha, takej radosti, akej sa nám z iných zdrojov nedostáva.“ Zdroj aj tu

DátumČas sv. liturgie
1.9.2023
Piatok
Začiatok indiktu, teda nového cirkevného roka v našej cirkvi. Štátny sviatok a voľnica.

Sv. liturgia v piatok nebude.
3.9.2023
Nedeľa
Liturgia 9:00 Zvolen, Zámok – 14. nedeľa po Päťdesiatnici.
5.9.2023 UtorokLiturgia 09:00! Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
8.9.2023 PiatokNarodenie Presvätej Bohorodičky. Voľnica. Myrovanie.

Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
10.9.2023 NedeľaNedeľa pred Povýšením sv. Kríža, 15. nedeľa po Päťdesiatnici.

Liturgia 11:00 Zvolen, Zámok, zbierka pre kňazský seminár v Prešove.
14.9.2023 ŠtvrtokPovýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom. Zdržanlivosť od mäsa.

Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen. Myrovanie.
15.9.2023PiatokPresvätá Bohorodička spolutrpiteľka. Voľnica.

Liturgia 09:00! Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
17.9.2023 Nedeľa16. nedeľa po Päťdesiatnici. Nedeľa po  Povýšení.

Liturgia 9:00 Zvolen, Zámok
19.9.2023 UtorokLiturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
22.9.2023 PiatokLiturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
24.9.2023 Nedeľa17. nedeľa po Päťdesiatnici

Liturgia 9:00 Zvolen, Zámok
26.9.2023
Utorok
Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. (Patrón farnosti).

Liturgia 16:00 Kaplnka kostola sv. Alžbety, námestie Zvolen
1.10.2023 Nedeľa18. nedeľa po Päťdesiatnici. Presvätá Bohorodička ochrankyňa.

Liturgia 11:00 Zvolen, Zámok. Myrovanie.

13:30 Žiar nad Hronom, Kostol sedembolestnej P. Márie, ul. M. Chrásteka 2772/28
* Program bude ešte doplnený, program si treba overiť deň pred sv. liturgiou tu na stránke

Ak je liturgia v Kostole sv. Alžbety, námestie Zvolen, tak je otvorený len vchod rovno do Kaplnky z námestia, nie celý kostol.


Kňaz prichádza cca 30-40 min. pred začiatkom sv. liturgie, možnosť spovede – treba prísť skôr pred sv. liturgiou aspoň 20 min.

Video – VLADYKA PETER RUSNÁK: ZAKORENENÍ A OTVODENÍ


Bratislava 16. septembra (TK KBS)  Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky.

Milí veriaci, drahí bratia a sestry,


sme bezprostredne pred voľbami, keď si mnohí kladú nielen otázku koho voliť, ale aj či má vôbec zmysel pristúpiť k volebným urnám. Napriek tomu, že sa medzi ľuďmi rozmohla ľahostajnosť a rezignácia voči celospoločenskému a politickému dianiu, povzbudzujeme vás, aby ste nepodliehali nezáujmu a pasivite, ale rozhodovali ste sa pre zodpovednosť za spoločné dobro a blaho každého občana Slovenskej republiky.

Cirkev nevstupuje do politickej kampane, výber strany a kandidátov je na každom jednotlivcovi. Povzbudzujeme vás však, aby ste sa dobre oboznámili s programom konkrétnej politickej strany a nerozhodovali sa na základe emócií či zjednodušených úvah.

Sme povolaní používať rozum, pridŕžať sa evanjeliových hodnôt a na dobro každého muža a ženy sa pozerať cez Ježišovo posolstvo. Kresťan nech teda nevolí strany alebo poslancov, ktorí – povedané slovami pápeža Františka – podporujú „ideologickú kolonizáciu“, čiže súhlasia s potratmi, registrovanými partnerstvami, eutanáziou či genderovou ideológiou, alebo šíria dezinformácie, nenávisť a rozdelenie.

Pre správne rozlišovanie je potrebná múdrosť Ducha, ktorého máme prosiť, aby nás osvietil svojím poznaním. Rozlišovanie prebieha v tichu modlitby, ale je tiež spojené s našimi skutkami. Konať spravodlivo a čestne prináleží každému človeku, o to viac kresťanovi. Ježiš nám hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ (Jn 14, 15) Ak sa dáme viesť pravou Kristovou láskou voči blížnym, Duch pravdy nám otvorí oči a myseľ.

My biskupi Slovenska sa za vás modlíme a zároveň pozývame všetkých k modlitbám za voľby. Vyprosujeme vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

Bratislava 14. septembra 2023


https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-09/papez-uz-je-v-presove.html

Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove

„My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme Krista ukrižovaného (…), Božiu moc a Božiu múdrosť“. Z druhej strany apoštol netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné: je „pohoršením“ a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 23 – 24). Kríž bol nástrojom smrti, a predsa z neho vzišiel život. Bol tým, na čo sa nikto nechcel pozerať a predsa nám zjavil krásu Božej lásky. Preto ho uctieva svätý Boží ľud a oslavuje liturgia dnešného sviatku. Evanjelium sv. Jána nás vedie a pomáha nám vstúpiť do tohto tajomstva. Evanjelista totiž stál práve tam, pod krížom. Hľadí na už mŕtveho Ježiša, zaveseného na dreve a píše: „A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo…“ (Ján 19, 35). Svätý Ján vidí a vydáva svedectvo. 

Najprv vidí. Ale čo videl Ján pod krížom? Určite to, čo videli iní: Ježiš, nevinný a dobrý, brutálne zomiera medzi dvomi zločincami. Jedna z mnohých nespravodlivostí, jedna z mnohých krvavých obetí, ktoré nemenia dejiny, jedna z mnohých ukážok, že tok udalostí vo svete sa nemení: dobrí sú odstránení a zlí víťazia a prosperujú. V očiach sveta je kríž prehrou. Aj nám hrozí nebezpečenstvo, že sa zastavíme pri tomto prvom povrchnom pohľade, že neprijmeme logiku kríža; že neprijmeme, že Boh nás zachraňuje dovoľujúc, aby sa na ňom vyzúrilo zlo sveta. Neprijať, alebo len slovami, Boha slabého a ukrižovaného a snívať o bohu silnom a triumfálnom. Je to veľké pokušenie. Koľkokrát túžime po kresťanstve víťazov, po triumfálnom kresťanstve, ktoré by bolo dôležité a významné, oslavované a uctievané. Ale kresťanstvo bez kríža je svetské a stáva sa neplodným. 

Svätý Ján videl v kríži Božie dielo. Spoznal v ukrižovanom Kristovi Božiu slávu. Nehľadiac na zdanie videl, že On neprehral, ale je Boh, ktorý sa dobrovoľne ponúka za každého človeka. Prečo to urobil? Mohol si zachrániť život, mohol sa držať obďaleč od našich najbiednejších a najkrutejších dejín. A predsa, chcel vojsť do vnútra, ponoriť sa do nich. Preto si vybral najťažšiu cestu: kríž. Aby nebol na zemi žiadny človek až tak zúfalý, že by sa s ním nemohol stretnúť. Dokonca aj v beznádeji, v tme, v opustenosti, v hanbe za svoju biedu a omyly. Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť, práve tam vstúpil. Aby zachránil kohokoľvek, kto je zúfalý, chcel okúsiť zúfalstvo. Aby sa naša najtrpkejšia beznádej stala aj jeho, zvolal na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46; Ž 22,1). Zvolanie, ktoré zachraňuje. Zachraňuje, lebo Boh zobral na seba dokonca aj našu opustenosť. S ním už nie sme viac sami, už nikdy viac. 

Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú, treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vystaviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre kríž: je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bohom, ktorý je zranený z lásky k nám. Ak tak neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme kríž iba na predmet zbožnosti a o to menej na politický symbol alebo na znak náboženského a sociálneho významu. 

Z nazerania na kríž vychádza druhý krok: vydávanie svedectva. Keď sa pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho tvár sa začne odrážať na našej: jeho črty sa stanú našimi, Kristova láska si nás podmaní a premení nás. Myslím na mučeníkov, ktorí v tomto národe vydávali svedectvo Kristovej lásky vo veľmi ťažkých časoch, keď všetky okolnosti radili mlčať, zostať v bezpečí, nevyznávať vieru. Ale nemohli, nemohli nevydávať svedectvo. Koľko ušľachtilých ľudí trpelo a zomrelo tu na Slovensku kvôli menu Ježiš! Svedectvo naplnené z lásky k Tomu, na koho toľko hľadeli. Tak, až sa mu začali podobať, dokonca aj v smrti. 

Myslím aj na naše časy, v ktorých nechýbajú príležitosti vydávať svedectvo. Tu, vďaka Bohu, nie sú kresťania prenasledovaní, ako v mnohých iných častiach sveta. Zosvetštenie a vlažnosť však znehodnocujú svedectvo, kým kríž vyžaduje jasné svedectvo, pretože kríž nechce byť zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prameňom nového spôsobu života. Aký spôsob? Ten evanjeliový, toho z Blahoslavenstiev. Svedok, ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých Ježiš dal život. Svedok kríža si nepamätá krivdy z minulosti a nenarieka nad prítomnosťou. Svedok kríža nepoužíva podvodné spôsoby a svetskú moc: nechce vnucovať sám seba a svojich, ale obetovať svoj život za iných. Nehľadá vlastné výhody, aby sa potom ukázal zbožný: toto by bolo náboženstvo pretvárky, nie vydávanie svedectva ukrižovaného Boha. Svedok kríža nasleduje len jednu stratégiu, tú Majstrovu: pokornú lásku. Nestará sa o prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je plodná v každodennom živote a všetko pretvára, ale zvnútra ako semienko, ktoré padlo do zeme, zomrelo a prináša ovocie. 

Drahí bratia a sestry, videli ste svedkov. Zachovajte si milú spomienku na osoby, ktoré vás živili a vychovávali vo viere. Boli to skromni a jednoduchí ľudia, ktorí dali svoj život, milovali až do konca. To sú naši hrdinovia, hrdinovia každodennosti a práve ich životy menia dejiny. Svedkovia plodia nových svedkov, lebo sú darcami života. Takto sa šíri viera: nie mocou sveta, ale múdrosťou kríža; nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes, vo vyzývavom tichu kríža, sa nás všetkých Pán pýta sa aj teba: „Chceš byť mojím svedkom?“. 

Na Kalvárii stála s Jánom Matka Božia. Nikto nevidel tak ako ona otvorenú knihu kríža a nevydal o tom svedectvo skrze pokornú lásku. Na jej príhovor prosme o milosť obrátiť pohľad srdca na Ukrižovaného. Vtedy naša viera bude prekvitať v plnosti, vtedy naše svedectvo prinesie ovocie.  TKKBS

https://www.jankrupa.sk/category/povysenie-sv-kriza/

Z večierne a utierne k sviatku Povýšenia sv. Kríža

Z utierne:

Verš 8: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, vypočuj môj hlas.

(6. hlas, podoben Vsé otlóžše:) Kríž vysoko vztýčený * vyzýva všetko tvorstvo, * aby uctilo presväté utrpenie Spasiteľa. * Ježiš na ňom usmrtil nášho vraha * a zosnulým vrátil život i krásu. * Vo svojom milosrdenstve a dobrote * doprial všetkým účasť na nebeskej sláve. * Radujme sa a oslavujme jeho nesmierne poníženie.

Verš 7: Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe.

Kríž vysoko vztýčený * vyzýva všetko tvorstvo, * aby uctilo presväté utrpenie Spasiteľa. * Ježiš na ňom usmrtil nášho vraha * a zosnulým vrátil život i krásu. * Vo svojom milosrdenstve a dobrote * doprial všetkým účasť na nebeskej sláve. * Radujme sa a oslavujme jeho nesmierne poníženie.

Verš 6: Ak si budeš, Pane, neprávosť uchovávať v pamäti, * Pane, kto obstojí? * Ale u teba je odpustenie hriechov.

Kríž vysoko vztýčený * vyzýva všetko tvorstvo, * aby uctilo presväté utrpenie Spasiteľa. * Ježiš na ňom usmrtil nášho vraha * a zosnulým vrátil život i krásu. * Vo svojom milosrdenstve a dobrote * doprial všetkým účasť na nebeskej sláve. * Radujme sa a oslavujme jeho nesmierne poníženie.

Verš 5: Spolieham sa na teba, Pane. * Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. * Moja duša dúfa v Pána.

Ó, kríž úctyhodný! * Ty si sláva veriacich a opora trpiacich, * sila apoštolov a ochranca spravodlivých. * Ty si spása všetkých svätých. * Teba už Mojžiš zobrazil, keď rozopäl svoje ruky * a s tvojou pomocou premohol Amaleka. * Všetko tvorstvo radostne jasá, * keď ťa vidí vyvýšený, * lebo tým oslavuje Krista, * ktorý vo svojej nesmiernej dobrote * skrze teba zhromaždil všetkých rozptýlených.

Verš 4: Väčšmi ako strážcovia vyčkávajú dennicu, * nech dúfa Izrael v Pána.

Ó, kríž úctyhodný! * Ty si sláva veriacich a opora trpiacich, * sila apoštolov a ochranca spravodlivých. * Ty si spása všetkých svätých. * Teba už Mojžiš zobrazil, keď rozopäl svoje ruky * a s tvojou pomocou premohol Amaleka. * Všetko tvorstvo radostne jasá, * keď ťa vidí vyvýšený, * lebo tým oslavuje Krista, * ktorý vo svojej nesmiernej dobrote * skrze teba zhromaždil všetkých rozptýlených.

Verš 3: Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. * On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.

Ó, kríž úctyhodný! * Ty si sláva veriacich a opora trpiacich, * sila apoštolov a ochranca spravodlivých. * Ty si spása všetkých svätých. * Teba už Mojžiš zobrazil, keď rozopäl svoje ruky * a s tvojou pomocou premohol Amaleka. * Všetko tvorstvo radostne jasá, * keď ťa vidí vyvýšený, * lebo tým oslavuje Krista, * ktorý vo svojej nesmiernej dobrote * skrze teba zhromaždil všetkých rozptýlených.

Žalm 116

Verš 2: Chváľte Pána, všetky národy. * Oslavujte ho, všetci ľudia.

Ó, velebný kríž Pánov! * Dnes riadením Božím vyvýšený, * s jasotom ťa obklopujú anjeli. * Ty dvíhaš všetkých z raja vyhnaných, * čo prepadli trestu smrti. * Ústami aj srdcom ho bozkajme * a svätosť života z neho čerpajme. * Nech z našich úst sa nesie výzva: * „Vyvyšujte predobrého Krista * a klaňajte sa krížu, jeho slávnej podnožke.“

Verš 1: Lebo veľké je jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá na veky.

Ó, velebný kríž Pánov! * Dnes riadením Božím vyvýšený, * s jasotom ťa obklopujú anjeli. * Ty dvíhaš všetkých z raja vyhnaných, * čo prepadli trestu smrti. * Ústami aj srdcom ho bozkajme * a svätosť života z neho čerpajme. * Nech z našich úst sa nesie výzva: * „Vyvyšujte predobrého Krista * a klaňajte sa krížu, jeho slávnej podnožke.“

Sláva i teraz, 2. hlas

Poďte všetky národy, * pokloňme sa požehnanému drevu. * Veď na ňom sa uskutočnila večná pravda. * Plodom dreva bol Adam podvedený. * Teraz drevom kríža diabol je pokorený. * Padol tyran, čo zotročoval dietky Božie * a jeho pád bol hrozný. * Lež krv Krista na kríži vyliata * zmyla jed pekelného hada. * Nespravodlivý súd odsúdil spravodlivého Krista, * aby mohol byť zrušený spravodlivý rozsudok raja. * Patrilo sa drevom drevo uzdraviť * a mukou Nevinného zbaviť strastí Adama. * Sláva tebe, Kriste Kráľu, plný dobroty a lásky, * za tvoju prozreteľnostnú obetu, * lebo ona všetkých priviedla k spáse.

Čítanie z knihy Exodus (15,22 – 16,1a)

Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu. Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť). A ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“ On volal k Pánovi a Pán mu ukázal drevo a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške. A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“ Nato prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa teda utáborili pri vode. Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom.

Čítanie z knihy Prísloví (3,11 – 18)

Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Blažený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju (hodno viac), ako najvyberanejšie zlato. Je cennejšia než koraly a nevyrovnajú sa jej všetky tvoje drahocennosti. Dlhé dni (skrýva) vo svojej pravici, bohatstvo a slávu v svojej ľavici. Jej cesty (sú) cesty krásy a (na) jej chodníkoch (je plno) pokoja. Je stromom života pre tých, čo ju chytili, a tí, čo sa jej držia, sú blažení.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša (60,11 – 16)

Toto hovorí Pán: „Tvoje brány Jeruzalem, budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov a priviedli ich kráľov. Lebo národ a kráľovstvo, čo ti neslúži, bude zničené, národy budú celkom spustošené. Nádhera Libanonu príde k tebe, cyprus, brest a jedľa pospolu, nech ozdobia miesto mojej svätyne a okrášlim mesto svojich nôh. Zhrbení prídu k tebe synovia tvojich utláčateľov a k šľapajam tvojich nôh sa sklonia všetci, čo opovrhli tebou, a budú ťa volať Mesto Pána, Sion Svätého Izraela. Zato, že si bol opustený a nenávidený a nemal si chodcov, spravím ťa večnou ozdobou, rozkošou z pokolenia na pokolenie. Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.“

Lítijné slohy, 1. hlas

Dnes sa splnilo proroctvo Dávidovo, * lebo skutočne sa klaniame podnožke tvojich nôh * a svoju nádej skladáme na tieň tvojich krídel. * K tebe, Dobrotivý, pokorne voláme: * „Nech nám zažiari jas tvojej tváre. * Kriste, plný milosrdenstva, povýšením svätého kríža * povznes ducha svojho verného ľudu.“

Keď je dnes vyvyšovaný Strom života, * čo bol zasadený na lebečnom mieste, * na ktorom predvečný Kráľ vykonal spásu uprostred zeme, * posväcuje končiny sveta * a obnovuje dom Vzkriesenia. * Na nebi sa radujú anjeli * a na zemi jasajú ľudia. * Podľa Dávida volajú a hovoria: * Vyvyšujte Pána, nášho Boha, * a klaňajte sa podnožke jeho nôh, lebo je svätá. ** On udeľuje svetu veľké milosrdenstvo.

Keď dával patriarcha Jakub požehnanie potomkom, * opačne položil ruky na ich hlavy, * a tak urobil, Kriste, predobraz tvojho Kríža. * My ho dnes, Spasiteľ, vyvyšujeme a voláme: * Daruj vojsku, čo miluje Krista, víťazstvo, ** ako si dal Konštantínovi premôcť nepriateľa.

(2. hlas) Božský poklad v zemi ukrytý, * kríž toho, čo je Darcom života, * nábožnému kráľovi sa na nebi ukázal * a zrozumiteľne zjavuje predlohu víťazstva nad nepriateľmi. * On sa božsky povzniesol do výšin hľadenia * a naradovaný s vierou i láskou * rýchlo ho vytiahol zvnútra zeme ** na vykúpenie sveta a spásu našich duší.

Opačné položenie rúk patriarchu Jakuba * počas požehnávania synov * vopred zjavilo mocné znamenie tvojho Kríža. * My ho uchovávame ako pevného ochrancu, * a tak veľmi účinne zaháňame voje démonov, * víťazíme ním nad Beliarovou pýchou, * ničivú silu nepriateľského Amaleka prekonávame. * My veriaci ho aj teraz nábožne vyvyšujeme, * na očistenie od hriechov, * prinášame ho k tvojej dobrote * a najmocnejším hlasom voláme: * Pane, ty si prijal telo z Panny, ** zmiluj sa, zľutuj sa, Dobrý, nad múdrym dielom svojich rúk.

Moja mocná ochrana, trojdielny kríž Kristov, * posväť ma svojou mocou, * aby som sa ti so živou vierou a láskou klaňal * a teba večne oslavoval.

(4. hlas) Usporiadajme dnes slávnosť plnú spievania, * jazykom zjavne volajme s jasnou tvárou: * Súd, pľuvance i rany si pre nás prijal, Kriste, * purpurovým plášťom si sa zaodel a na kríž si vystúpil. * Keď to videli Slnko a Mesiac, žiaru ukryli, * zem sa vtedy strachom triasla, * chrámová opona sa roztrhla vo dvoje. * Krížom svojím ctihodným nás i teraz obdaruj * ako strážcom, ochrancom a prenasledovateľom zlých duchov, * aby sme ho všetci bozkali a k nemu volali: * Kríž, zachráň nás svojou mocou, * posväť nás, ctihodný kríž, svojou žiarou * a posilni nás svojím vyvýšením. * Veď si nám bol darovaný ako svetlo, ** ako spása pre naše duše.

Výjav hviezdami osvietený * vopred ukázal kráľovi nábožnému a veľkému * víťazné znamenie, čiže, kríž, teba. * Keď ťa našla jeho matka Helena, * urobila ťa pre svet viditeľným. * My, zbory veriacich, ťa dnes vyvyšujeme a voláme: * Kríž životodarný, osvieť nás svojou žiarou, * Kríž nadovšetko vznešený, posväť nás svojou silou * a upevni nás svojím vyvýšením, ** vyvyšovaný na boj proti nepriateľom.

Sláva i teraz, 4. hlas

Keď Mojžiš urobil predobraz pôsobenia * úctyhodného kríža, Kriste, * zvíťazil nad nepriateľským Amalekom na Sinajskej púšti. * Keď totiž rozopäl ruky, robiac obraz kríža, ľud zosilnel. * Uskutočnenie týchto vecí sa teraz na nás naplnilo. * Dnes sa vyvyšuje kríž a démoni bežia. * Dnes sa všetko stvorenie oslobodilo od hniloby. * Veď prostredníctvom kríža nám zažiarili všetky dary. * Preto sa všetci radujeme, padáme pred tebou a vravíme: * Ako sa zvelebili tvoje diela, ** Pane, sláva tebe!

Veršové slohy, 5. hlas, podoben Rádujsja:

Raduj sa, život nosiaci Kríž, * nepremožiteľné víťazstvo zbožnosti, * dvere do raja, upevnenie veriacich, * ochranný múr Cirkvi. * Skrze teba bola smrť zničená a uprázdnená * a sila smrti porazená; * od zeme sme boli povýšení k nebesiam. * Neporaziteľná zbraň a bojovník proti démonom; * sláva mučeníkov, skutočná okrasa prepodobných, ** prístav spásy, ktorý darúva svetu veľké milosrdenstvo.

Verš: Velebte Pána, nášho Boha, * a pokloňte sa podnožke jeho nôh, lebo je svätá.

Raduj sa, Pánov kríž, * skrze ktorý bolo ľudstvo zbavené kliatby; * znamenie radosti, * ktoré zaháňa nepriateľov pri svojom Povýšení. * Náš najctihodnejší pomocník, * sila spravodlivých, * okrasa kňazov vo svojom vyobrazení, * zbavujúci od mrzkostí. * Žezlo moci, ktoré nás vedie k pastve, * ochrana sveta, * ktorú s bázňou obstupujú anjeli: * Božská sláva Krista, ** ktorý darúva svetu veľké milosrdenstvo.

Verš: Boh je naším kráľom od vekov. * Spásu vykonal uprostred zeme.

Raduj sa, vodca slepých, lekár nemocných, * vzkriesenie všetkých zosnulých, * ty, čo zdvíhaš nás, čo sme upadli do porušenosti, * úctyhodný Kríž: * skrze teba bola zrušená kliatba * a zakvitla neporušenosť: * my pozemšťania sme boli zbožštení * a diabol nekonečne zvrhnutý. * Dnes ťa vidíme vyzdvihnutý skrze ruky archijereja, * vyvyšujeme toho, čo bol na tebe povýšený * a tebe sa klaniame, ** keď štedro čerpáme veľké milosrdenstvo.

Sláva i teraz, 8. hlas

Tým, čo kedysi Mojžiš sebou vopred zobrazil, * zosadil a premohol Amaleka. * Spevák Dávid volal a nariaďoval * klaňať sa tvojej podnožke. * My, hriešny, sa dnes klaniame tvojmu ctihodnému krížu, Kriste Bože, * a teba, ktorý si považoval za dôstojné dať sa naň pripevniť, * nedôstojnými perami ospevujeme a prosíme: * So zločincom nás uznaj za hodných ** tvojho kráľovstva, Pane.

Z utierne:

Kánon, 8. hlas

1. pieseň. Irmos: Mojžiš urobil symbol kríža, * keď prekrížil Červené more palicou * a Izraelovi spravil suchú cestu! * Ale keď naň znova udrel, zlial ho na vozy faraónove. * Tým dopredu naznačil zbraň nepremožiteľnú. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Obraz prečistého utrpenia * Mojžiš sám na sebe dávno predobrazil, * keď stál uprostred posvätených v tvare kríža. * Svojimi rozprestretými dlaňami priniesol víťazstvo, * keď zničil moc všezhubcu Amaleka. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Liek zavesil Mojžiš na stĺp * pre oslobodenie od zhubného, jedovatého uhryznutia. * A k drevu v tvare kríža priviazal hada, čo sa po zemi plazí. * Zločinný v tom našiel svoju záhubu. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Verš: Sláva tvojmu úctyhodnému Krížu, Pane.

Vladárovi, bohabojnému cisárovi * nebo ukázalo víťazstvo čnosti kríža * i v čom zverstvá zlomyseľných nepriateľov budú zvrhnuté, * lebo podvod bude vyvrátený * a božská viera sa rozprestrie po končinách zeme. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

Katavázia: Mojžiš urobil symbol kríža, * keď prekrížil Červené more palicou * a Izraelovi spravil suchú cestu! * Ale keď naň znova udrel, zlial ho na vozy faraónove. * Tým dopredu naznačil zbraň nepremožiteľnú. * A tak spievajme Kristovi, nášmu Bohu, lebo sa preslávil.

3. pieseň. Irmos: Áronov prút je znamením kňazstva. * Jeho kvet je obrazom kňaza. * Zo starozákonnej neplodnej cirkvi * teraz vykvitlo drevo Kríža, * aby vládlo a upevňovalo vieru.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si náš Boh a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Sedalen, 4. hlas, podoben Skóro predvarí:

Požehnaný a životodarný Kríž, * Boží ľud sa z teba teší a spolu s anjelmi ťa oslavuje. * S láskou ťa velebí kňazstvo, * zástupy rehoľníkov a pustovníkov sa ti klaňajú. * Všetci spolu oslavujeme teba, za nás ukrižovaný Kriste.

Sláva i teraz:

Požehnaný a životodarný Kríž, * Boží ľud sa z teba teší a spolu s anjelmi ťa oslavuje. * S láskou ťa velebí kňazstvo, * zástupy rehoľníkov a pustovníkov sa ti klaňajú. * Všetci spolu oslavujeme teba, za nás ukrižovaný Kriste.

4. pieseň. Irmos: Keď som počul, Pane, * o tajných plánoch tvojej prozreteľnosti, * pochopil som tvoje diela * a oslavoval tvoje Božstvo.

5. pieseň. Irmos: Ó, trikrát požehnané Drevo! * Na tebe v mukách umieral Kristus, * náš Kráľ a večný Boh. * On premohol hada, čo ovocím preľstil Adama. * On sa dal ako Boh v tele pribiť na kríž * a tak daroval pokoj našim dušiam.

6. pieseň. Irmos: Keď v mori v útrobách žraloka * Jonáš rozprestrel svoje ruky * a vrúcne sa modlil, * zobrazil tvoje utrpenie na kríži, Kriste, Bože. * Po troch dňoch vydala ryba Jonáša * a tým sa naznačilo tvoje slávne vzkriesenie, * čo svet celý ožiarilo.

(Ak je prítomný kňaz, alebo diakon, prednáša malú ekténiu. Ak nie, berieme

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva, i teraz:

Znova a znova modlime sa v pokoji k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ našich duší, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kondák, 4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. * Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. * Poteš svätú Cirkev. * Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. * Pomáhaj jej a obdaruj pokojom ** i trvalými úspechmi.

Ikos

Pavol bol uchvátený až do tretieho neba a počul nevysloviteľné veci. * O takých človek ani vypovedať nesmie. * Aj Galaťanom píše: * Ako znalci Písma dobre viete, * že sa nechcem ničím iným chváliť, jedine Krížom Pánovým, * na ktorom Ježiš zomrel a pochoval naše utrpenie. * Preto aj my sa pevne držme Kristovho Kríža, lebo je našou chválou. * Veď len toto drevo je naša záchrana, * zbraň sveta a nepremožiteľné víťazstvo.

7. pieseň. Irmos: Tyranovo nerozumné nariadenie * zastrašilo ľudí prísnymi trestami a bohorúhavým príkazom, * ale troch mládencov nedesil neskrotný hnev * ani páliaci oheň. * Boh im poslal ovlažujúci vánok * a uprostred plameňov spievali: * Velebíme ťa, Bože náš, * lebo teba ospevovali naši Otcovia.

8. pieseň. Irmos: Dobrorečte, mládenci, počtom Trojici rovní, * dobrorečte Bohu Otcu Stvoriteľovi! * Ospevujte Slovo, čo k nám zostúpilo * a oheň na rosu premenilo * a večne vyvyšujte Svätého Ducha, * lebo všetkým udeľuje život.

Diakon: Bohorodičku a Matku Svetla piesňami zvelebujme.

Velebenie: Zvelebuj, moja duša, * prečestný Kríž Pánov.

9. pieseň. Irmos: Bohorodička, ty si tajuplný raj. * Z teba nám vyrástol Kristus. * On na zemi zasadil spásonosné drevo Kríža. * My ho teraz na tvoju česť vysoko dvíhame * a v pokornej úcte sa mu klaniame.

Velebenie: Zvelebuj, moja duša, * povýšenie životodarného Kristovho Kríža.

Verš: Chváľte ho za jeho činy mohutné; * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

(8. hlas, podoben Ó, preslávnaho čudesé:) Ó, div nad všetky divy! * Kríž presvätý, sad životodarný, * dnes sa ľudstvu zjavuješ. * Oslavujú ťa všetky končiny zeme. * Pred tebou prchajú pluky pekla. * Ach, aký to dar dostalo ľudstvo! * Kriste, plný dobroty, * spas Krížom naše duše.

Verš: Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou.

Ó, div nad všetky divy! * Kríž presvätý, sad životodarný, * dnes sa ľudstvu zjavuješ. * Oslavujú ťa všetky končiny zeme. * Pred tebou prchajú pluky pekla. * Ach, aký to dar dostalo ľudstvo! * Kriste, plný dobroty, * spas Krížom naše duše.

Verš: Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou.

Ó, div nad všetky divy! * Dnes Kríž svätý zo zeme sa dvíha * ako vinič plný hrozna. * Všetkých nás vedie k Bohu. * Smrť už navždy zničil. * Ó, ty svätosvätý strom! * Ty si nám v raji pripravil nesmrteľný pokrm! * Tam chceme osláviť Krista.

Verš: Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ó, div nad všetky divy! * Šírka Kríža a jeho výška * sú veľké ako nebesia. * Milosťou Božou všetko oživujú. * On pre vieru získava pohanské národy * a upevňuje žezlá kráľov. * Ó, zázračný rebrík Boží! * Ty nás bezpečne vedieš ku Kristovi do nebies * za spevu víťaznej piesne.

Sláva i teraz, 6. hlas

Dnes je úcte vystavený Pánov Kríž. * Veriaci sa mu s láskou klaňajú. * U neho hľadajú zdravie duše i tela. * Aj my ho s radosťou a s bázňou ctime. * So strachom, lebo sme hriešni a nedôstojní, * s láskou, lebo na ňom Kristus spasil svet, * keď bol za nás ukrižovaný * a preukázal nám veľké milosrdenstvo.

Stichiry na uctievanie kríža, 2. hlas

Poďte verní, pokloňme sa životodarnému Stromu, * na ktorom Kristus, Kráľ slávy, dobrovoľne rozprestrel ruky. * Povzniesol nás do prvotnej blaženosti, * nás, ktorých kedysi nepriateľ okradol vášňou * a urobil z nás vyhnancov od Boha. * Poďte verní, pokloňme sa Drevu, * ktoré nás urobilo schopnými * rozdrviť hlavy neviditeľných nepriateľov. * Poďte všetci predstavitelia národov, * piesňami uctievajme Pánov kríž: * Raduj sa kríž, dokonalé vyslobodenie padlého Adama, * tebou sa chváli náš verný národ, * lebo tvojou silou mocne pokoruje Izmaelský národ. * Teba teraz s bázňou my kresťania bozkami uctievame. * Boha, ktorý bol na tebe pribitý oslavujeme a voláme: * Pane, pribitý na kríž, zmiluj sa nad nami, * lebo si dobrý a miluješ nás.

(5. hlas) Poďte ľudia, hľa preslávny zázrak. * Pokloňme sa moci kríža; * lebo strom priviedol smrť do raja, * no toto drevo stromu zakvitlo životom, * lebo má na sebe pribitého bezhriešneho Pána. * Všetky národy sme od neho prijali nesmrteľnosť a voláme: * Ty si krížom vyplienil smrť a nás si oslobodil, sláva tebe.

Výrok tvojich prorokov Izaiáša a Dávida sa naplnil, Bože: * Prídu všetky národy, Pane, a poklonia sa pred tebou. * Veď, hľa, ľud, čo sa v tvojich jeruzalemských sieňach * naplnil tvojou milosťou, Dobrý! * Ty, ktorý si pre nás pretrpel kríž a svojím vzkriesením oživuješ, ** zachovaj a zachráň nás!

(6. hlas) Dnes sa posväcujú štyri strany sveta * povýšením tvojho štvorstranného kríža, Kriste Bože náš. * Spolu s ním sa povznáša moc našej vlasti * a tak ničíme moc našich nepriateľov. * Veľký si, Pane, ** a obdivuhodný vo svojich dielach, sláva tebe.

Hlasy prorokov vopred ohlásili sväté drevo, * skrze ktoré sa Adam oslobodil od starodávnej smrteľnej kliatby. * Dnes, keď sa povznáša, stvorenie zdvíha hlas, * prosiac od Boha bohaté milosrdenstvo. * No jediný nesmierny v dobrosrdečnosti, Vládca, ** buď naším očistením a spas naše duše.

(8. hlas) Naplnil sa, Bože, hlas tvojho proroka Mojžiša: * Pozrite na svoj život, čo visí pred vašimi očami. * Dnes sa kríž vyzdvihuje * a svet sa oslobodzuje od klamu. * Dnes sa obnovuje Kristovo vzkriesenie * a končiny zeme sa radujú, * na cimbaloch ti ako Dávid pieseň prinášajú a hovoria: * Vykonal si spásu uprostred zeme, * kríž a vzkriesenie, Bože, * ktorým si nás spasil, Dobrý a Milujúci človeka. ** Všemocný Pane, sláva tebe!

Dnes Vládca stvorenia a Pán Slávy sa dáva pribiť na kríž, * prebodnúť do boku, * zakusuje žlč a ocot, on, sladkosť Cirkvi; * vencom tŕňovým sa korunuje, * on, ktorý pokrýva nebo oblakmi; * odieva sa do odevu výsmechu * a zauškuje ho ruka stvorená z hliny, * toho, ktorý rukami stvoril človeka. * Bitý je po pleciach ten, ktorý odieva nebo oblakmi, * prijíma pľuvance i zauškovanie. * Všetko trpí pre mňa odsúdeného, môj Vykupiteľ a Boh, ** aby spasil svet od klamstva, veď je dobrosrdečný.

Sláva i teraz, 8. hlas

Dnes nedotknuteľný bytosťou sa mi dáva dotknúť. * Trpí strasti ten, ktorý ma oslobodzuje od vášní. * Svetlo darúva slepým, nespravodlivými ústami je opľúvaný, * svoje plecia vydáva na rany za tých, ktorí sú plienení. * Keď ho čistá Panna a Matka videla na kríži v bolesti visieť, volala: * Ach, dieťa moje, čože si to urobil? * Ty najkrajší z ľudských synov si bez dychu, * bez výzoru sa zjavuješ, nemáš podoby ani krásy; * ach moje svetlo, nemôžem ťa vidieť spiaceho, * trhá mi vnútro a hrozný meč mi prechádza srdcom. * Ospevujem tvoje strasti, * klaniam sa tvojmu milosrdenstvu, ** mnohotrpiaci Pane, sláva tebe.

Môže sa Vám ešte páčiť...

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.grkatzv.sk.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings